Voorwoord:

“Het smaakjesverbod voor e-sigaretten baseren op ontkrachte en sterk verouderde onderzoeken, maar vooral beinvloed door een flinke portie bias is niet een legitieme basis voor welk logisch beleid dan ook.”

Zowel Trimbos, RIVM en Scheer laten zien dat ze significant kennis ontberen met betrekking tot de esigaret. Ze halen onderzoeken aan van jaren geleden, die reeds ontkracht, sterk beinvloed zijn door onderbuikgevoelens vanuit een anti-tabaksindustrie perspectief van niet onafhankelijke, vaak Amerikaanse ‘wetenschappers’. We zien diezelfde club wetenschappers steeds als in een cirkeltje terug komen met eigen publicaties, waarbij steeds weer als een soort mantra de oude ontkrachte onderzoeken onterecht als toonaangevende bron worden geciteerd. Hoe vaker men het maar herhaalt, hoe meer waarde er aan wordt gehecht. We zien deze praktijk helaas ook gebeuren bij de bronverwijzingen van Trimbos, RIVM en SCHEER.

Niet alles wat gepubliceerd wordt vanuit wetenschappelijk onderzoek is zondermeer waarheid. Onregelmatigheden in data en foute conclusies komen veelvuldig voor in wetenschappelijke esigaret onderzoeken. Het lijkt er sterk op dat Trimbos, RIVM en SCHEER hier geen rekening mee hebben gehouden en zonder analyse van het bronmateriaal dit bronmateriaal één op één heeft overgenomen. Zo ontstaat er echter wel een onredelijke discrepantie tussen de werkelijkheid en het politieke beleidsadvies van deze instituten.

De staatssecretaris die op voorhand al duidelijk heeft gemaakt, overigens duidelijk zonder zelf kennis van zaken te hebben, dat hij “van het hele verrekte ding” af wilt (citaat uit het voortgangsdebat preventieakkoord in 2020) maakt dus gebruik van dit type beleidsadviezen. Hieruit volgt dat door desinformatie en vooringenomenheid altijd onzalige besluiten ten aanzien van de esigaret en de gebruikers zullen worden genomen en een enorme kans op winst voor de publieke gezondheid niet wordt benut.

Vooringenomenheid zonder relevante kennis dus, en de vraag rijst of deze consultatie alleen voor de vorm is, gezien de snelheid waarmee deze consultatie moet worden afgeraffeld, of dat hier nog echt naar gekeken wordt. Ik zal met mijn verhandeling in elk geval pogen nog wat intellect aan te kunnen spreken, en anders hoop ik dat in elk geval de esigaretgebruikers hier een bevestiging in zien, van wat ze al weten door echte gebruikers ervaringen uit het veld.

Er kon in elk geval vanaf 2007 tot aan 2021 nog wat gezondheidswinst behaald worden. 2021 betekent voor veel esigaret gebruikers weer terug naar de klassieke tabakssigaret dankzij dit overheidsbeleid. Vapeshop polls geven een 25 tot 35 procent op voor herintreders in het roken van tabakssigaretten als het smaakjesverbod door gaat. Als vanwege dit smaakjesverbod steeds meer vapeshops failliet gaan, wordt dit percentage nog hoger. Dit terugkeren naar de klassieke tabakssigaret zien we in meerdere landen gebeuren waar een smaakjes- of totaalverbod op esigaretten werd doorgevoerd.

De voorgestelde AMVB bevordert juist het roken, waarbij de overheid zelf zegt dat dit verloop onwenselijk is en tegen alle kosten moet worden vermeden. Alleen al vanwege het feit dat de consequentie niet is doorgedacht, moeten we dit smaakjesverbod niet willen.

Wat Timbos factsheet kernpunten onder de loep.

1. citaat: “De grote variatie in ontwerp, e-vloeistof en gebruikersaanpassingen leidt tot grote verschillen in nicotineafgifte en potentiële schadelijkheid (22). referentie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24732162/

Dit onderzoek is uitgevoerd 7 jaar geleden in 2013 door Brown/Cheng, welke zelf nog ouder onderzoek naar E-sigaretten nodig hadden om hun eigen literatuuronderzoek te maken. Interessant is dat in de conclusie een alinea wordt gespendeerd aan het feit dat er geen gestandaardiseerd onderzoek naar E-sigaretten bestaat in die tijd en dus diverse wetenschappers feitelijk maar datgene doen in het onderzoek wat men denkt dat gebruikelijk is. En, daar slaan ze de plank vaak volledig mis door gebrek aan gebruikerskennis.

Een coil van 1,8 ohm voorzien van 4.8 volt stroomspanning leidt onheroepelijk tot verbranding van de coil, waarbij inderdaad schadelijke elementen vrij komen (wat het RIVM in 2014 in haar onderzoek ook al deed en zo het onderzoek per definitie invalideerde ). Binnen de esigarettengemeenschap werd het “de proef met de verbrande kip in de oven met 800 graden” genoemd. Als onderzoek een complete mislukking, maar de headlines spraken van het feit dat de esigaret opeens meer kankerverwekkender was dan een gewone tabakssigaret. Data en methodiek dus fout, conclusie onrealistisch, maar wel bljiven volhouden dat dit de manier was waarop damp zou worden gegenereerd bij normaal gebruik. Schandelijk en wetenschap onwaardig.

Merk op dat de test toen gedaan werd op eerste generatie e-sigaretten uit 2007/2008. Inmiddels is de technologie wel een stuk verder gevorderd. Inhalatie van dergelijke damp geproduceerd met een 1,8 ohm coil op 4,8volt is onmogelijk te doen voor een menselijke gebruiker. Machines proeven niet en ervaren ook de scherpte daarvan niet.

Een demonstratie van hoe echte mensen de esigaret met de instelling van de rookmachines ervaren is te zien in de formaldehyde special van damptv op youtube:

Hieruit blijkt tevens dat de RIVM onderzoekers, en tal van andere onderzoekers geen benul hebben van hoe de instelling op dergelijke esigaretten ingeregeld moet worden.

Dergelijke onderzoek is niet bruikbaar en kan natuurlijk nooit ingezet worden als argument tegen het dampen. Het Trimbos instituut had dit moeten weten. Sterker nog, met penmodellen uit die tijd is het enige wat goed gegaan is bij die testen het feit dat de mondstukjes pasten in de connectoren van de rookmachines. Voor al het overige waren de testen ver buiten de realiteit van hoe echte mensen deze e-sigaretten gebruiken.

Als analist noem je dit gewoon bedroevend slecht onderzoek door het ontbreken van operationele kennis en knowhow… ofwel amateurisme!

Komen er dan helemaal geen schadelijke stoffen voor in de damp van elektronische sigaretten? Er komen wat sporen voor, bijvoorbeeld in de dampwolk bij de hijs net na het leeg raken van de tank, echter, volgens het veel recentere https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245615/ nauwelijks toxisch of https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233315001228

wat aantoont dat damp niet schadelijker is dan de gemiddelde buitenlucht in Nederland. Het is wonderlijk dat het RIVM en het TRIMBOS dit gemist hebben, of was dit een stukje ‘kennis’ wat niet benodigd was voor het politieke beleid? Wellicht dat het verschil tussen een minimale doseringhoeveelheid zonder reactieve schade versus de drempeldosering leidend tot reactieve schade niet bekend is bij sommige onderzoekers?

Een tweede kernpunt van het Trimbos instituut onder de loep.

  2. citaat: “Een e-sigaret mist veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen wel schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en propyleenglycol, en (sporen van) giftige en carcinogene stoffen.”

Bij nicotine als schadelijke stof baseert het Trimbos instituut zich op nicotine in gasfase vermengd met tabakssigarettenrook, en niet gextraheerd, los staand van deze tabakssigaret. De huidige mondiaal beschikbare kennis over nicotine is reeds verder gevorderd dan Trimbos blijkbaar in huis heeft, of men heeft het in elk geval compleet genegeerd.

Een echt erkende nicotineexpert, Prof. Dr. Bernd Mayer (Oostenrijk) legt nicotine uit in https://www.egarage.de/interview-das-suchtpotenzial-beim-dampfen-ist-deutlich-niedriger-im-vergleich-zum-rauchen/ Wellicht dat de TRIMBOS en RIVM en ook de SCHEER experts van hem nog wat over nicotine kunnen bijleren.

Propyleenglycol is geen schadelijke stof, dat is in 1947 al bevonden in het onderzoek https://jpet.aspetjournals.org/content/91/1/52

Er is geen bewijs voor schade als gevolg van blootstelling aan propyleen glycol. Het is onbegrijpelijk dat het Trimbos instituut dit klakkeloos overneemt van derden.

Dan de carcinogene stoffen. Het Trimbos laat na te melden in welke hoeveelheden het voorkomt en belangrijker nog, of DIE hoeveelheden eigenlijk wel echt schadelijk zijn voor de esigaret gebruiker. De kritieken, hieronder als linkjes van Sciencemediacentre, (met als basis House of Lords Science and Technology Select Committee) , op carcinogeniteitsonderzoek met betrekking tot esigaretten, zoals TRIMBOS dit aanhaalt, onkrachten de beweringen van relevante actieve carcinogeniteit.

Kijken we naar het metabolieten onderzoek in urine voor de stoffen N-nitrosamine (NNK), (B) Acrolein, (C) Acrylamide, (D) Acrylonitrile, (E) 1,3-butadiene, (F) Ethylene oxide, dan is duidelijk dat het alleen om sporen gaat en de waarden significant LAGER zijn dan bij gewone sigaretten, en zelfs lager dan bij overheids geautoriseerde en aanbevolen pharmaceutische Nicotine Replacement Therapies, zoals nicotinepleisters en -kauwgum.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28166548/#&gid=article-figures&pid=figure-2-uid-1 en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5362067/

Onbegrijpelijk dat een instituut als Trimbos de BIAS in haar literatuuronderzoek totaal heeft genegeerd. SCHEER doet dat overigens nu ook in haar TPD3 aanbevelingen, en net als het RIVM zien we daar weer steeds dezelfde ‘wetenschappers’ terug.

Een derde kernpunt van het Trimbos Instituut onder de loep.

3. citaat “Nieuwere studies geven wel steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret zou kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.”

Hier blijkt toch wel dat de zogenaamde experts van het Trimbos instituut alleen dat lezen wat ze willen lezen. Het beruchte stuk, ontkracht door prof. Brad Rodu, Electronic Cigarette Use and Myocardial Infarction Among Adults in the US Population Assessment of Tobacco and Health” van de Amerikaanse anti-esigaret fanatici prof. Glantz en Bhatta is begin dit jaar retracted (teruggetrokken) in verband met fraude in de data. Er is dus geen bewijs voor schade aan hart- en vaten veroorzaakt door de esigaret!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31165662/

Dr. Farsalinos, zelf cardioloog, heeft de verwijzingen naar mogelijke hart- en vaatziekten als gevolg van het gebruik van de esigaret al eerder naar het fabelrijk verwezen in:

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2013/95-effects-of-electronic-cigarette-use-on-myocardial-function .

Onderstaand onderzoek bevestigt dat de PATH data in die onderzoeken misbruikt zijn om een bepaalde – en niet toevallige negatieve – conclusie te kunnen trekken:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/add.15067

Bloeddruk verhogend is de esigaret ook al niet getuige dit onderzoek van Cardioloog Farsalinos:

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/237-bp

Overigens kwam anti-tabak fanaticus Glantz als oud NASA ingenieur zonder medische graad en alleen wat medische wiskundige theoretische kennis, samen met pharmacie adviseur Benowitz met een WHO rapport waar de volgende kritieken op kwamen:

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2014/166-glantz-response-cvd

Gebruik van werk van Glantz en Benowitz geeft een enorme bias en is derhalve niet geschikt voor gebruik in politiek beleid. Vreemd dat het Trimbos dit type onderzoeken met enorme bias gebruikt. Dat geeft te denken welke intenties hierbij gemoeid waren.

Het is niet voor niets dat Glantz dit najaar zonder reden en tegen zijn zin in, opeens – out of the blue – bij de Universiteit van San Fransico, middels een pensionering weg gebonjourd werd. Denkelijk stond inmiddels de reputatie van de Universiteit van San Francisco in de US op het spel, waaraan Glantz verbonden was. .

Ik merk nog op dat veel van zijn onzin publicaties klakkeloos zijn overgenomen van het bedenkelijke publicatie platform The Lancet door Journalisten van zogenaamde “betrouwbare” kranten. Ook het NOS journaal en RTL nieuws hebben veel hiervan overgenomen en rondgestrooid als of dit de waarheid over esigaretten zou zijn.. bij lange na NIET dus.. Het was pure misleiding met op de achtergrond een eigen ‘financiële’ agenda.Hij heeft er namelijk flinke subsidies mee opgestreken.

Een vierde kernpunt van het Trimbos instituut onder de loep.

4. Het noemen van het zogenaamde EVALI debacle in Amerika is totaal irrelevant voor elektronische sigaretten. Het CDC heeft toegegeven dat de oorzaak illegale cartridges waren voor het JUUL systeem bevattend vitamine E acetaat en THC. Voor de Nederlandse markt is deze toevoeging in de factsheet totaal irrelevant voor eventueel politiek beleid op smaakjes in esigaretten. Het heeft er niets mee te maken namelijk en JUUL wordt in Nederland niet legaal verkocht.

Longarts Van den Toorn heeft drie Nederlandse gevallen genoemd in de media die exact overeen kwamen met wat in de Amerikaanse media gemeld werd aan verschijnselen van een THC/Vitamine E acetaat aandoening in de longen, maar heeft hiervoor nooit bewijzen getoond. Sterker nog, er is nooit op terug gerefereerd. Longarts van den Toorn wekt hiermee de schijn dat hiermee zakelijke of zelfs persoonlijke doeleinden gediend waren. Er is geen bewijs dat de oorzaak gewone esigaretten waren met in vapeshops gekochte vloeistof.

Ik kan zo de rest van het Trimbos factsheet ook ontkrachten met onderzoeken en bewijs dat Trimbos publicaties gebruikt met hoge bias, maar ik stap door naar hun ‘metingen’ onder jongeren. De ontkrachting van de Trimbos factsheet is namelijk ook al gedaan door ACVODA (Actief voor Dampers). Op verzoek vast wel opvraagbaar.

E-sigaret gebruik onder jongeren

In alle mondiale onderzoeken komt naar voren dat de monitortijd altijd kortstondig is geweest met als referentie 1 maand in een redelijk ongecontroleerde open questionnair.

Er is nergens gemeten wat het blijvend gebruik is onder jongeren die “het wel eens geprobeerd hebben”. Een dergelijke meting is irrelevant om te bepalen hoeveel jongeren de esigaret structureel gebruiken. Tevens is niet gemeten hoeveel van die jongeren die het wel eens geprobeerd hebben een rokersverleden hadden. Hier wordt vreemd genoeg aan voorbij gegaan. Een en ander wordt dan gereflecteerd aan een esigaret epidemie onder jongeren en een mythe van het gateway effect, en daar wil ik het volgende stuk even aan wijden.

Wat is een epidemie? Dat is in dit geval een situatie waarbij een ongewenst schadelijke situatie exponentieel groeit. In dit geval de stelling dat dit zou gebeuren bij esigaretten gebruik onder jongeren. Trimbos gebruikt graag Amerikaanse data (waarom valt niet moeilijk te raden), daar borduur ik dan op verder: onderzoek wijst namelijk uit dat Jongeren de esigaret wel eens proberen, maar het een zeldzaamheid is dat men esigaretten blijft gebruiken. Wat doen ze dan wel? ze stappen terug vanwaar ze kwamen, de tabakssigaret. Dit komt ook door de Amerikaanse restricties op esigaretten en smaakjes, waardoor de esigaret als alternatief niet meer interessant is. Dan dus maar voor het echte werk.

Hier de studie: https://www.qeios.com/read/745076.5 In de US is na het verbod op smaakjes het aantal rokers gestegen. De Omzetcijfers van sigarettenfabrikant Altria liegen er niet om. Deze waren aan het kelderen tijdens de verkoop van de esigaret, maar na maatregelen tegen die verkoop van de esigaret was de omzetdaling voor tabakssigaretten bij Altria al flink afgeremd.

In Zuid Korea niet anders na bemoeienis van de overheid welke esigaretten sterk ontraadde door gebruik van desinformatie (dezelfde onzin als waarmee WHO, Trimbos, RIVM en SCHEER zwaait). Resultaat: Een stijging in de tabakssigaretten omzet van 3,2 % alleen al in het eerste half jaar. https://en.yna.co.kr/view/AEN20200731007200320

In november 2019 bracht CNN health een studie in de publiciteit wat aantoonde dat er niet zoiets bestaat als een gateway van esigaret naar tabakssigaret.

https://edition.cnn.com/2019/11/04/health/vaping-smoking-gateway-study/index.html

Politici putten graag uit krantjes en mainstream media, wat zou moeten leiden tot acceptatie van dit bericht zonder weerstand? Wetenschappelijk gezien is er de volgende data beschikbaar zoals

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/early/2020/02/19/tobaccocontrol-2019-055283.full.pdf

waarin duidelijk naar voren komt dat onder bijna 40000 Amerikaanse dampende teenagers slechts <1% daarvan structurele dampers zijn geworden. Het grootste deel daarvan was voormalig tabaksroker! Dit lijkt niet echt op een epidemie van schrikbarende omvang.

In het zwaarlijvige stuk van Public Health England, begin 2020, wordt tevens gesteld dat het gateway principe misbruikt wordt om negativiteit rondom de esigaret te creëren.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf

De reden hiervoor is dat het gateway effect voor e-sigaretten nooit in de werkelijkheid onderzocht is, en er derhalve geen bewijs voor bestaat. Het gaat hier dus om een onderbuikgevoel van wetenschappers en opiniemakers die hierover een ‘mening’ hebben, maar geen ‘feiten’ kunnen overleggen. Vreemd dat dit onderbuikgevoel dan toch als vaststaande waarheid wordt opgedrongen en zelfs wordt gebruikt als beleidsargument.

Men hoeft overigens geen hoog intelligentieniveau te bezitten om te bedenken dat, als de stelling is dat jongeren esigaretten gebruiken voor de smaakjes, zij deze zullen gaan verruilen voor tabakssigaretten (gateway effect) die in smaak zo ver uit elkaar staan en in het geheel ook niet naar fruit of snoep smaken, dit het eerste deel van die stelling onhoudbaar maakt..

Dus, als men stelt dat de jongeren esigaretten gebruiken voor de smaakjes, dan gaat heel het verzonnen gatewayeffect niet op. Stelt men dat het gatewayeffect wel aanwezig is, dan gebruiken de jongeren de esigaret niet voor de smaakjes en is bij voorbaat een smaakjesverbod niet effectief en gaan de jongeren dus roken. dat was nu juist niet de bedoeling van het Nationaal preventie akkoord, toch?

De mythe van het gatewayeffect komt trouwens voor het eerst voor in het WHO advies rapport van Glantz en Benowitz, in deze verhandeling al eerder besproken. Vreemd dat niemand bij Trimbos, RIVM of SCHEER bij zinnen was om deze onlogische retoriek te doorprikken.

Met een verbod bereikt u een miniem percentage van de adolecenten die nu zouden dampen. Dat zijn adolecenten die volgens uw eigen bronnen “wel eens een keertje een esigaret gebruikt hebben” binnen de termijn van 30 dagen.

De overige grootste groep ‘structurele’ gebruikers van E-sigaretten zijn echter volwassenen in het leeftijdsbereik van veertig jaar en ouder. Juist die mensen gebruiken smaakjes om weg te blijven van de tabakssigaret. Zij wensen geen associatie met tabak maar hebben slechts nog een nicotinebehoefte. Dit zijn de structurele gebruikers en groot in getal.

Smaakjes verbieden in esigaretten bevordert de terugkeer naar het roken van tabakssigaretten. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat juist smaakjes in esigaretten een grote bijdrage leveren aan het succesvol kunnen vermijden van tabakssigaretten gebruik.

Conclusie

Het verbod op smaakjes in esigaretten werkt contraproductief en bevordert tabakssigarettengebruik onder esigaretgebruikers, die hun alternatief van de markt zien verdwijnen. Het is niet uit te sluiten dat jongeren andere middelen gaan gebruiken als alternatief voor de esigaret zoals lachgas patronen in ballonnetjes of meer schadelijker zaken. Ze zullen altijd de grenzen opzoeken, maar zullen dan gaan kiezen voor schadelijke middelen in plaats van de relatief veel minder schadelijke esigaret.

Als we het hebben over jong volwassenen of ouderen, dan zou het smaakjesverbod in esigaretten duidelijk een ongeoorloofde manier zijn tot inmenging in de persoonlijke

levenssfeer. We zien namelijk geen smaakjesverbod bij alcoholische dranken, waar 18 plussers ook gebruik van maken. Alcoholmisbruik is in relatie tot esigaret gebruik veel schadelijker zowel voor de persoon zijn of haar gezondheid als ook voor zijn of haar sociale leven.

Als het gaat om jongeren onder de 18 jaar, dan zijn er al voldoende maatregelen genomen in het kader van NIX18 en pittige sancties voor vapeshops als ze toch verkopen aan minderjarigen. Als dergelijke jongeren dan toch aan esigaretten kunnen komen, dan moet er toch echt gekeken worden naar de ouders, oudere broers of zussen of derde personen (vrienden) van boven de 18 jaar die wettelijk toegang hebben tot deze vapeshops.

Het voorgestelde beleid staat overigens natuurlijk lijnrecht tegenover het overheidsbeleid om tabakssigarettengebruik terug te dringen, en bevordert met deze AMVB juist het gebruik van tabak. Daarbij raakt het smaakverbod nauwelijks het miniem aantal jongere gebruikers, maar des te meer de grote groep oudere esigaretgebruikers in de leeftijdsklasse vanaf veertig jaar en ouder.

Doorvoeren van deze AMVB getuigt van onvoldoende juiste informatie omtrent dit onderwerp en een onverantwoordelijke directe aanslag op de publieke gezondheid. Voorbeelden in Amerika en Zuid Korea laten significante stijging zien in verkoop van tabakssigaretten, daar waar een smaakjes- of totaalverbod werd ingesteld. Die voormalig esigaretgebruikers daar zijn gewoon weer terug gaan roken.

Daar waar smaakjesverboden of gehele esigaretverboden zijn ingevoerd door overheden, zijn zwarte markten ontstaan, waarbij zaken worden verhandeld die onder het oog van de overheidscontrole uitkomen. Dit levert situaties op, waarbij de kwaliteit van de artikelen niet meer gegarandeerd kan worden en er dus rampzalige gezondheidsschade ontstaat bij de kopers zodra zij die illegale producten in gebruik nemen.

Bovenstaande accelereert omdat door het smaakjesverbod vapeshops het hoofd niet meer boven water kunnen houden en zullen sluiten. Wat overblijft binnen die groep van genotsproducten zijn tabakssigaretten, shag en sigaren. Deze producten hebben bewezen de publieke gezondheid WEL te schaden. De logica is inmiddels dan wel ver te zoeken..

Deze AMVB zal de grootste blunder worden in de geschiedenis van de Nederlandse

publieke gezondheid, uitgevoerd door een nogal foutief geïnformeerde staatssecretaris die de consequenties van zijn handelen niet overziet.

Ik hoop dat er nog een moment van inkeer komt bij het ministerie en de staatssecretaris, maar gezien de vooringenomenheid en de altijd aanwezige pedanterie van de overheid ligt dat niet in de lijn der verwachting.

Auteur: KPW Leenhouts, GVN Analyst Globalvapenews.com

Leave a Reply